Dialógy európskych občanov

,

Informačná brožúrka o projekte

informácie o projekte

Názov projektu

Dialógy európskych občanov

European citizens dialogues

Celkové trvanie projektu

10.4.2014 – 10.8.2014

Miesto konania projektu

Obec Peder

Učastnici

Slovensko :   Obec PEDER

Maďarsko:    Obec  FELSŐDOBSZA

Rumunsko:   Obec NUŞFALĂU ( Szilágynagyfalu)

Srbsko :        Мађарско културно друштво "Делибаб (DELIBAB – Maďarské kultúrne združenie) Zenta

 

Kľúčové aktivity projektu ( diskusie, prezentácia folklóru a gastronómie, ekumenická bohoslužba) boli prístupné aj pre širokú verejnosť

Štatistika účastníkov

 

vek

SPOLU

ženy

muži

znevýhodnení

do 30

30-60

nad 60

Slovensko

6

27

4

37

23

14

8

Maďarsko

5

17

3

25

14

11

0

Rumunsko

30

26

6

62

34

28

0

Srbsko

1

14

5

20

8

12

0

SPOLU

42

84

18

144

79

65

8

Realizované aktivity a použité metódy:

Realizácie projektu sa zúčastnili všetci štyria plánovaní partneri  (Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Srbsko). Projekt bol rozdelený do dvoch hlavných etáp.

V rámci prvej etapy sme vytvorili štvorjazyčnú web stránku (https://eucitizens.webnode.sk/ ) ktorá verejnosti predstavila jednotlivých partnerov projektu,  poskytla základné informácie o projekte, o cieľoch projektu a pripravovaných aktivitách a vytvorila priestor pre diskusiu na nasledovné témy:

 • Význam a dosah politík EÚ na každodenný život občanov
 • Výhody, ktoré mi prinášajú hodnoty, práva a príležitosti vytvorené EÚ
 • Ako môžem prispieť k rozvoju Európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
 • Ako vplývajú príslušné rozhodovacie právomoci a pribiehajúce európske politiky na lokálnu situáciu a na miestne problémy s európskym rozmerom

Na možnosť zapojiť sa do diskusie sme upozornili partnerov mailom, starostov  mikroregiónu sme poinformovali na zasadnutí Združenia miest a obcí mikroregiónu Údolia Bodvy. Občanov na túto diskusiu upozorňovali oznamy na rôznych web stránkach a prostredníctvom facebooku.

Druhou, nosnou časťou projektu bola konferencia (osobné stretnutie), ktorá sa uskutočnila v obci Peder v dňoch: 15.- 18. mája 2014. V rámci tejto konferencie sa stretlo 144 zástupcov partnerov. Jednotlivé delegácie partnerov boli zostavené zo zástupcov samosprávy, podnikateľov, zástupcov tretieho sektora, predstaviteľov miestnej kultúry, vzdelávania a športu, pričom sa dával dôraz na to by boli zastúpené všetky vekové kategórie. 

V rámci konferencie prebehli  diskusného fóra, na ktorých účastníci mohli osobne diskutovať na  jednotlivé témy projektu, reagovať na príspevky na stránke projektu a odovzdať si osobné skúsenosti o dopadoch  členstva v EÚ na ich každodenný život.

Dôležitým bodom programu konferencie bola burza projektových zámerov a spoločný brainstorming. Projektové zámery sme zaradili  do projektového zásobníka ktorý je prístupný všetkým partnerom a do ktorého je možné aj naďalej zámery zadávať prostredníctvom web stránky projektu. Do diskusných fór bolo zapojené aj informačné centrum Europe Direct v Spišskej Novej Vsi.

Jednotliví partneri predstavili svoju kultúru vystúpením folklórnych skupín a prezentáciou tradičnej gastronómie v rámci spoločného  festivalu, ktorého sa zúčastnila aj široká verejnosť z Pedera a okolia. V areáli festivalu sme na viditeľných miestach umiestnili QR kódy webstránky projektu aby si záujemcovia vedeli vyhľadať základné informácie o projekte.

Na záver konferencie obec Peder a obec Szilárdnagyfalu (Nusfalau – Romania) uzatvorili partnerskú dohodu a miestom kostole sa uskutočnila ekumenická bohoslužba za účasti hostí a miestnych obyvateľov.

Zmeny oproti pôvodnej žiadosti:

Počas realizácie projektu sme uskutočnili niekoľko zmien oproti pôvodnému projektu:

Časový harmonogram:

Pôvodný termín osobných stretnutí(konferencie) v Pederi bol stanovený na rovnaký termín ako termín volieb do EU parlamentu. Z tohto dôvodu sme požiadali o zmenu temínu osobných stretnutí, ktoré sa nakoniec uskutočnili v dňoch: 15.- 18. mája 2014. Miesto stretnutí ostalo nezmenené.

Partneri:

Realizácie projektu sa zúčastnili všetci partneri tak, ako to bolo naplánované.

Účastníci:

Počet účastnikov projektu bol vyšší ako sme pôvodne plánovali. Plánovaný počet  bol 120 osôb.  V skutočnosti sa realizáciea osobných stretnutí zúčastnilo 144 osôb. K navýšeniu počtu osôb došlo u Slovenského a Rumunského partnera. Nakoľko počas stretnutí práve títo partneri podpísali dohodu o spolupráci prezentovali sa vyšším počtom osôb vo svojom tíme.

Slovensko        plánovaný počet osôb :  30             skutočný počet osôb: 37 osôb

Rumunsko        plánovaný počet osôb:  45             skutočný počet osôb: 62 osôb

Ciele projektu a ich naplnenie

Medzi ciele na miestnej úrovni sme si určili:

 • Vytvorenie kontaktov na inštitucionálnej a osobnej úrovni zúčastnených
 • Rozvoj medzikultúrnych komunikačných kanálov
 • Rozvoj obchodných a podnikateľských  kontaktov

Podpisom partnerskej zmluvy medzi obcou Peder a ..... sa vytvorí rámec na dlhodobú spoluprácu týchto obcí na kultúrnej, spoločenskej aj ekonomickej a podnikateľskej úrovni, ktorá bude otvorená aj pre ostatných partnerov projektu, prípadne aj pre ďalších partnerov v budúcnosti.

Vytvorenie kontaktov na inštitucionálnej a osobnej úrovni zúčastnených

Prvý kontakt medzi zúčastnenými prebehol prostredníctvom diskusie na web stránke projektu. Súčasťou stránky je aj krátka prezentácia partnerov a jednotlivé delegácie sa prezentovali aj osobne v rámci konferencie. Následne sa účastníci stretli aj osobne pri diskusných fórach a na burze projektových zámerov, kde bol priestor nielen na prezentáciu už existujúcich zámerov ale aj pre generovanie nových spoločných zámerov, čo mnohí aj využili. K vzájomnému spoznaniu sa prispel aj kultúrny program a spoločná exkurzia po okolí.

Konkrétnym výstupom vytvorenia kontaktov na inštitucionálnej úrovni bolo podpísanie partnerskej zmluvy medzi obcami Peder (SK) a Nușfalău (RO)

Rozvoj medzikultúrnych komunikačných kanálov

Prvým krokom k vytvoreniu medzikultúrnych komunikačných kanálov bola prezentácia folklóru a gastronómie regiónov jednotlivých partnerov. V rámci burzy projektových zámerov vznikli nasledovné spoločné zámery: 

 • Stretnutie folklórnych skupín bez hraníc ( Zenta)
 • Medzinárodný kultúrno-športový tábor pre mládež  (Peder)
 • Festival ľudovej kultúry ( Peder)
 • Po stopách našich predkov – medzinárodný remeselný tábor pre deti ( Felso Dobsza) 
 • Turistický produkt: Historické miesta spoločnej histórie vo forme tematickej cesty v Karpatskej kotline

Rozvoj obchodných a podnikateľských  kontaktov

Keďže delegácie jednotlivých partnerov boli zostavené tak, aby v nich boli zastúpení aj podnikatelia, predpokladáme že v rámci nadväzovania osobných kontaktov došli aj k nadviazaniu kontaktov medzi podnikateľmi. Náš predpoklad potvrdzujú nasledovné vygenerované spoločné podnikateľské projektové zámery v rámci burzy projektových zámerov.

 • Vytvorenie slovensko-maďarsko–rumunskej siete predajných miest charakteristických regionálnych výrobkov pod spoločnou značkou.
 • Burza prebytkov poľnohospodárskej produkcie obyvateľstva 
 • Vývoj a výroba „mobilných technológií“ zameraných na spracovanie produktov poľnohospodárskej prvovýroby a drobné remeselné prevádzky

Dopad projektu na cieľovú skupiny a na možný budúci rozvoj trvaloudržateľnej spolupracujúcej sieti

 

Do projektu sa zapojili občania rôznych vekových skupín zo štyroch krajín. Osobné diskusie v rámci konferencie a diskusné fórum na internete vytvorili predpoklady pre vzájomné spoznanie sa a výmenu názorov. Tieto aktivity dali impulz a vytvorili podmienky pre pokračovanie a rozvíjanie osobných kontaktov zúčastnených aj v budúcnosti. 

Folklórne skupiny partnerov sa dohodli na pokračovaní a rozširovaní vzájomnej spolupráce, čo deklarovali aj projektovým zámerom „Stretnutie folklórnych skupín bez hraníc“ kde sa predpokladá zavedenie tradície spoločného festivalu vždy v inej krajine, pričom prvý ročník by sa mal konať v lete 2015 v meste Zenta (Srbsko).

Podnikatelia záujem o ďalšiu spoluprácu deklarovali viacerými spoločnými projektovými zámermi pričom minimálne zámer „Vytvorenie slovensko-maďarsko-rumunskej siete predajných miest charakteristických regionálnych výrobkov“ má potenciál zosieťovať podnikateľov troch štátov. 

V prípade realizácie zamýšľaného turistického produktu „Historické miesta spoločnej histórie“ dôjde k vytvoreniu spolupracujúcej siete podnikateľov, samospráv aj folklórnych skupín, pričom udržateľnosť takejto siete po ekonomickej stránke zabezpečia príjmy z cestovného ruchu, ktorý je jedným z najdynamickejšie rastúcich odvetví hospodárstva na svete. 

Podpísanie partnerskej zmluvy medzi obcami Peder (SK) a Nușfalău (RO) vytvára inštitucionálny rámec pre dlhodobú spoluprácu oboch samospráv a je  vzorom pre inštitucionalizovanie vzájomnej spolupráce medzi ostatnými partnermi projektu.

Otvorený projektový zásobník bude slúžiť ako východisko pre budúce spoločné aktivity a tým podporí udržateľnosť výstupov projektu a ďalšie rozširovanie spolupráce účastníkov projektu. 

 Výsledky dosiahnute v oblasti zviditeľnenia projektu na verejnosti

Kl´účovou komunikačnou platformou medzi partnermi a smerom k verejnosti je webstránka, na ktorej sú umiestnené informácie o priebehu projektu.  Stránka umožňuje diskusiu na jednotlivé témy projektu  a on-line zadávanie projektových zámerov do zásobníka zámerov.

O aktivitách projektu bola spracovaná a vydaná v náklade 200 kusov brožúrka formátu A5 ( 28 strán). Bolo tiež vydané interaktívne CD s informáciami o projekte, prezentáciami partnerov , fotogalériami, videozáznamami a databázou projektových zámerov.

Brožúrky a CD boli zaslané účastníkom stretnutia ( 144) zvyšok bol distribuovaný  samosprávam v regióne Bodvy. Newsleter o projekte bol distribuovaný všetkým samosprávam v okrese Košice-okolie ( 114 obci). Link na webstránku projektu je umiestnený na stránke obce Peder a stránke Regionálnej rozvojovej agentúry v Moldave nad Bodvou .( www.rramoldava.sk) Odhadujeme že informáciu o projekte nepriamo dostalo vyše 10 000 ľudí

Doplňujúce informácie, postrehy, pripomienky alebo odporúčania, ktoré môžu byť užitočné pre ďalšie projekty.

Ťažkosti:

Projektom sme chceli osloviť všetky vekové skupiny obyvateľstva, predovšetkým mládež a preto sme použili aj  moderné nástroje a formy komunikácie ako web stránka, facebook a QR kódy. S týmito modernými a zároveň aj efektívnymi nástrojmi však mala problém staršia a čiastočne aj stredná generácia účastníkov. Títo preferovali skôr osobné kontakty a tradičné formy prezentácie. Keďže sme tento problém predpokladali, naplánovali sme aj „tradičné“ metódy komunikácia a prezentácie ako osobné diskusie a prezentáciu folklóru a gastronómie formou festivalu, kde sa mohli zapojiť aj tí, ktorým moderné formy komunikácie nie sú blízke.  

Inovatívne prvky projektu.

Za inovatívny prvok nášho projektu považujeme volené formy komunikácia prezentácie, kde sme spojili tradičné formy ( osobné diskusie, festival ) s modernými formami ( diskusia prostredníctvom web stránky, facebook, QR kódy). Týmto spôsobom sme dokázali osloviť a zapojiť do projektu širokú vekovú skupinu obyvateľstva od najmladšej až po staršiu generáciu. Za ďalší inovatívny prvok považujeme vytvorenie otvoreného projektového zásobníka do ktorého aj po skončení projektu môžu partneri zadávať svoje zámery. Tento zásobník ktorý spravuje Regionálna rozvojová agentúra v Moldave nad Bodvou bude slúžiť na generovanie Ďalších spoločných zámerov a tiež na prípravu a realizáciu Ďalších spoločných projektov. Týmto spôsobom sa podporí trvalá udržateľnosť výstupov projektu a ďalšie rozširovanie spolupráce účastníkov projektu. 

Realizovaný program 

Dátum 15.5.2014

Typ aktivity

Miesto konania

Počet ľudí

 

stretnutie

Obec Peder

144

Obsah

Po príchode a privítaní hostí sa uskutočnila prezentácia jednotlivých partnerov a regiónov odkiaľ delegácie prišli a tiež prezentácia obce Peder a jeho okolia. Po zoznámení sa delegácie prezentovali svoje pripravené projektové zámery s cezhraničným potenciálom a možnosťou zapojenia sa viacerých partnerov do ich realizácie. Spolu bolo odprezentovaných 6 zámerov. Po prezentácii nasledovala večera s krátkym programom ktorý ako prekvapenie pripravil partner z mesta Zenta. Počas večere a pred odchodom na miesta ubytovania sa účastníci vzájomne spoznávali a spontánne besedovali na rôzne témy.  

dosiahnuté výsledky

 • Vzájomné predstavenie sa účastníkov konferencie
 • Prezentácia partnerov 
 • Prezentácia 6 projektových zámerov partnerov s cezhraničným potenciálom
 • Nadviazanie osobných kontaktov 

Tieto výsledky vytvorili vhodné východisko pre ďalšie aktivity ktoré si už vyžadovali bližšiu znalosť partnerov, ich zámerov a očakávaní.

Dátum 16.5.2014

Typ aktivity

Miesto konania

Počet ľudí

 

stretnutie

Obec Peder

144

Obsah

Pozvaní partneri sa oboznámili s okolím Pedera. Navštívili historický kláštor premonštrátov v Jasove, ktorý je jednou z najvýznamnejších kultúrnych pamiatok na okolí. Ďalej navštívili rázovitú banícku obec Lucia Baňa, kde ešte v 50.-tych rokoch minulého storočia prebiehala banícka činnosť a momentálne je skoro vyľudnená. Nakoniec účastníci navštívili mesto Moldava nad Bodvou, kde sa oboznámili s výsledkami projektov realizovaných s podporu štrukturálnych fondov EÚ, ako je múzeum vína, rekonštruované historické jadro a zrekonštruované centrum mesta. Účastníci tak mohli nahliadnuť nielen do histórie regiónu ale mali možnosť vidieť aj zmeny v regióne ktoré nastali po vstupe Slovenska do EÚ.

Celý poobedňajší blok bol venovaný diskusiám a osobným dialógom na témy projektu. K tomuto bola pripravená miestnosť kde na stoloch boli tabuľky so 4 diskutovanými témami a tak záujemca o diskusiu na konkrétnu tému vedel kde sa o tejto téme diskutuje a mohol sa k diskutujúcim pripojiť. 

dosiahnuté výsledky

Delegáti partnerov sa oboznámili s históriou regiónu a jeho najvýznamnejšími pamiatkami. Zároveň mohli vidieť aj výsledky projektov v regióne ktoré sa realizovali po vstupe Slovenska do EÚ a ktoré sa realizovali vďaka možnostiam a príležitostiam ktoré vytvorila Európska únia. 

Výsledkom diskusií bolo ešte lepšie poznanie názorov a očakávaní zúčastnených vyplývajúcich z členstva našich krajín v EÚ. Účastníci si vymenili cenné skúsenosti o tom ako sa konkrétne realizujú politiky EÚ v jednotlivých členských krajinách a ako sa prejavuje ich dopad na lokálnej úrovni.

Vznikli zárodky spoločných projektových zámerov reflektujúcich na možnosti ktoré vytvárajú jednotlivé politiky EÚ, ktoré poslúžili ako podklad pre generovanie spoločných zámerov v rámci burzy projektov.   

Dátum 17.5.2014

Typ aktivity

Miesto konania

Počet ľudí

 

stretnutie

Obec Peder

144

Obsah

Doobedňajší blok konferencie bol venovaný prezentácii folklóru a gastronómie jednotlivých regiónov. So svojim programom vystúpilo 6 folklórnych skupín. Gastronómia sa prezentovala formou súťaže vo varení kotlíkových jedál s následnou ochutnávkou. Súťaže sa zúčastnilo 6 trojčlenných družstiev. Celé podujatie navštívilo spolu 650 návštevníkov.

Poobedňajší blok bol venovaný pokračovaniu diskusie a osobných dialógov na témy projektu s prioritou na tému Občania a EÚ- hodnoty, občianske práva a povinnosti. Diskusiu moderovali pracovníci kancelárie Europe Direct zo Spišskej Novej Vsi. Druhá polovica bloku bola venovaná Burze projektových zámerov v rámci ktorého sa generovali spoločné projektové zámery zamerané na rozvoj ďalšej spolupráce a na vytváranie obchodných väzieb medzi partnermi. 

dosiahnuté výsledky

V rámci prezentácie folklóru a gastronómie sa prezentovalo spolu 6 folklórnych skupín zo 4 štátov. Gastronómiu a regionálne špeciality prezentovalo 6 družstiev. Akcie sa zúčastnilo 650 návštevníkov z Pedera a jeho okolia, ktorí mohli ochutnať regionálne špeciality jednotlivých partnerov projektu.

Výsledkom dialógov a diskusií bola burza projektových zámerov v rámci ktorej sa vygenerovalo spolu 14 zámerov. Tieto sú zamerané na rozvoj spolupráce v oblasti kultúry, cestovného ruchu, výchovy a vzdelávania mládeže a takisto na podporu miestnych ekonomík a vytváranie obchodných väzieb. 

Zásobník projektov je naďalej aktívny, je možné do neho prispievať a bude slúžiť na generovanie ďalších spoločných zámerov a tiež na prípravu a realizáciu ďalších spoločných projektov. Týmto spôsobom sa podporí trvalá udržateľnosť výstupov projektu a ďalšie rozširovanie spolupráce účastníkov.

 

Dátum 18.5.2014

Typ aktivity

Miesto konania

Počet ľudí

 

stretnutie

Obec Peder

144

Obsah

Program posledného dňa začal ekumenickou bohoslužbou v miestnom kostole reformovanej cirkvi, ktorej sa zúčastnil aj rímsko-katolícky kňaz. Po bohoslužbe sa pristúpilo ku podpisu  partnerskej zmluvy medzi obcami Peder (SK) a Nușfalău (RO), ktorú slávnostne podpísali starostovia oboch obcí. Po podpise zmluvy a príhovore oboch starostov, ktorí vyzdvihli význam spolupráce a možnosti ktoré sa podpisom zmluvy otvárajú, sa konala slávnostná recepcia. Tu sa dohodli aj termíny najbližších spoločných stretnutí partnerov. 

dosiahnuté výsledky

Účasť na spoločnej ekumenickej bohoslužbe posilnila toleranciu a vzájomné porozumenie medzi účastníkmi pochádzajúcimi z rôznych kultúr a rôzneho vyznania. 

Konkrétnym výstupom vytvorenia trvalých inštitucionálnych kontaktov bolo podpísanie partnerskej zmluvy medzi obcami Peder (SK) a Nușfalău (RO),  ktorá poslúži ako vzor pre inštitucionalizovanie vzájomnej spolupráce medzi ostatnými partnermi projektu.

Účastníci sa dohodli na naseldovných spoločných aktivitách:

 • September 2014 – Dožinkový festival Felsődobsza (Maďarsko)
 • August 2015 medzinárodné stretnutie folkloristov  Nușfalău (Rumunsko)
 • December 2014 – prehliadka Betlehemistov v obci Felsődobsza (Maďarsko)
 • Júl 2015 - Stretnutie folklórnych skupín bez hraníc Zenta (Srbsko)